فیلم | با آرش افشین از مصدومیت و پیشنهاد لیل فرانسه تا انگیزه بازگشت - نخل اسپورت | نخل اسپورت