تمرینات ملی پوش خوزستانی پاراوزنه برداری کشورمان در قرنطینه
تمرینات ملی پوش خوزستانی پاراوزنه برداری کشورمان در قرنطینه

بانوی خوزستانی ملی پوش پرتاب نیزه کشورمان، با جدیت تمرینات خود را در خانه دنبال می کند.

به گزارش نخل اسپورت؛ هاشمیه متقیان ملی پوش پاراوزنه برداری کشورمان در ایام قرنطینه برای حفظ آمادگی بدنی، تمرینات خود را در خانه انجام می دهد.

خبرنگار: زینب سلمان زاده