دولت برای حفظ قهرمانان ورزشی خود باید بیشتر تلاش کند
دولت برای حفظ قهرمانان ورزشی خود باید بیشتر تلاش کند

متولیان حوزه ورزش و دولت باید فکر اساسی به حال قهرمانان ورزشی کنند؛ ورزش، فقط فوتبال، والیبال یا تعدادی رشته خاص نیست، همه قهرمانان ورزش کشور شایسته حمایت و توجه هستند.

دولت و مجلس شورای اسلامی باید برای حفظ قهرمانان ملی و جلوگیری از مهاجرت آنان، بیشتر تلاش کند.

یکی از راه کارهای جلوگیری از مهاجرت قهرمانان ورزشی بحث اشتغال و بیمه تامین اجتماعی ورزشکاران می‌باشد. وزارت ورزش و جوانان طرحی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که سال های حضور قهرمانان ورزشی در اردوهای تیم ملی بعنوان سابقه بیمه تامین اجتماعی جهت برخورداری از مزایای درمانی و بازنشستگی در نظر گرفته شود.

تا زمانی که مجلس و دولت قانونی محکم و بدون تفسیر گوناگون تصویب نکند دستگاه های دولتی و اجرایی خود را مستلزم استخدام قهرمانان ورزشی نمی‌دانند
در حال حاضر اکثر ارگان های دولتی حتی نسبت به تبدیل وضعیت کارمندان قهرمان ورزشی نیز اقدامی نمی‌کنند.

اهتزاز پرچم یك كشور در مسابقات بین المللی و جهانی، تنها به قهرمانی یك ورزشكار محدود نمی شود بلكه از نظر ژئوپلتیك ورزشی، این مهم به توسعه غرور ملی یك ملت نیز می افزاید.

قهرمانی در ورزش، علاوه بر تولید نشاط و شادابی در جامعه، نقش تئوریك در خصوص ایجاد عِرق ملی در بین جوانان و جمعیت پوپا را به همراه دارد.

یادداشت: امیر پیاهو