فدراسیون آمادگی جسمانی تشکیل شد
فدراسیون آمادگی جسمانی تشکیل شد

وزارت ورزش و جوانان از تشکیل فدراسیونی جدید با نام «فدراسیون آمادگی جسمانی» خبر داد.

به گزارش نخل‌اسپورت و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، با هدف افزایش تحرک بدنی و تندرستی افراد جامعه و جبران کم تحرکی شدید ناشی از بیماری کرونا و همچنین افزایش بهره وری و چابک شدن فدراسیون ورزش های همگانی، فدراسیون آمادگی جسمانی با طی مراحل قانونی مستند به جزء ۱۱ بند الف ماده۴ قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان و مطابق با آیین نامه اجرایی این بند با تایید شورای صدور و لغو مجوزهای فدراسیون‌ها و سبک‌های ورزشی و تایید نهایی وزیر ورزش و جوانان تشکیل شد.